Alpha K2 Ultra

  Prikaži detaljne specifikacije

   

  Alpha K2 Ultra

  prečišćivač vazduha koji garantuje svaki čist udah svakog dana

  Da li ste znali da je vazduh jedan od tri ključna elementa ljudskog opstanka? Udahnemo oko dvadeset puta u minuti, 28.800 puta dnevno i više od 10 miliona puta godišnje. Zato je izuzetno važno da vazduh oko nas bude svež i čist, kako bismo mi i naši najbliži ostali zdravi.

  Udruženo za čistiji vazduh

  Alpha K2 Ultra udružuje moćne funkcije i šest filtera kako bi obezbedio da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama bude uvek na najvišem nivou.

  Tri moćne funkcije

  1. Filtriranje fizičkih zagadivača - polena, prašine, dima i PM2.5 čestica
  2. Razlaganje hemijskih zagadivača - formaldehida, benzena, toluena i TVOC
  3. Uništavanje bioloških zagadivača - bakterija, virusa, klica, budi, gljivica i grinja

  Šest+ filtera

  1. Primarni filter
  2. Cold Catalyst filter
  3. Filter sa aktivnim ugljem u obliku pčelinjeg saća
  4. Antibakterijski filter
  5. HEPA filter
  6. Sterilizacija ultraljubičastim svetlom
  7. Prečišćavanje jonizacijom

  1. Sito od aluminijumske legure

  Zaustavlja veće cestice prašine, peruti, polena i drugih zagadivaca. Višeslojna talasasta aluminiumska mreža sa niskim nivoom otpora, velike zapremine za taloženje apsorbovanih zagadivača i dugim racinim vekom. Lagana, kompaktne strukture, lako se postavlja i uklanja radi čiščenja. Koristite kompresovan vazduh ili rastvor tečnosti za pranje za višekratnu upotrebu. Efikasno hladenje za produženi radni vek motora.

  2. Cold Catalyst filter

  Za katalitičku razgradnju apsorbovanih zagadivača nije potrebna UV svetlost, visoka temperatura ili pritisak. U normalnim okolnostima ima katalitički efekat za kontrolu zagadenja vazduha. Razpraduje različite vrste štetnih gasova, formaldehid, amonijak, benzen, TVOC, hidrogen sulfide i reaguje sa kiseonikom iz vazduha, produkujući vodu i ugljen dioksid, Ima dugotrajno dejstvo - bez spoljašnjih oštećenja može funkcionisati pet gadina.

  3. Filter sa aktivnim ugljem u obliku pčelinjeg saća

  Kućište za filter napravljeno je od ekološkog polipropilena sa rupičastom strukturom i mrežom celija, a sam filter ima visoku koncentraciju aktivnog velja koji, u poređenju sa tradicionalnim filterima sa aktivnim uellem ima bolje aerodinamičke performanse i visokoefikasnu apsorpciju.

  4. Antibakterijsko pamučno sito

  Napravljeno je od netkanih vlakana uvezenih iz SAD-a sa antibakterijskim svojstvima, otporno je na vlagu, bud i ne pogoduje razvoju bakterija Uništava celijski zid bakterija i cepa njihovu celijsku membranu bez otpuštanja apsorbovanog materijala i na taj način akončava proces njihovog metabolizma.

  5. HEPA filter

  Filtrira čestice manje od 20nm uključujući bakterijske plesni, prašinu, alergene i neke viruse. Za preciznost filtracije od 99.9% otvor filtera je 0.01um, a ovaj filter obavlja svoju funkciju bez dodatne energije na sobnoj temperaturi. Sposobnost apsorpcije čestica veličine 0.1 mikrona je do 99.97% i ovaj filter uništava gljivice iz trave i ima generalno inhibitorno dejstvo na bakterije Svojim dejstvom može obuhvatiti područja od 1.21 do 4.3m2

  6. Sterilizacija ultraljubičastim svetlom

  Na talasnoj dužini od 320-400nm, kada baketrija upije UVA svetlo, DNK bakterije se razgrađuje i uništava se njena celokupna biološka aktivnost. UV lampa steriliše na talasnoj dužini od 365nm.

  7. Jonizacija vazduha

  Na talasnoj dužini od 320-400nm, kada baketrija upije UVA svetlo, DNK bakterije se razgraduje i uništava se njena celokupna biološka aktivnost. UV lampa steriliše na talasnoj dužini od 365nm. Jonizacijom se uklanjaju čestice prašine i statički elektricitet, povećava se dovod kiseonika u mozak, poboljšavaju cirkulacija, metabolizam i imunitet


  Kontrola sistema prečišćavanja

   

  Kontrolna tabla  Intuitivan i pregledan prikaz vrednosti, sa pametnom konfiguracijom daljinskog upravljača omogućava upravljanje funkcijama sterilizacije, jonizacije, automatsko upravljanje, tajmer, sleep funkciju, zaključavanje uređaja i vlaženje vazduha.

  Motor

  Japanski sistem „chipu* motora na jednosmeru struju sa kalemom od čistog bakra i niskim nivoom buke može se koristiti do 30.000 sati sa brzinom rotiranja do 950 obrtaja u minuti (+/-10%). Izdržljiv je temperature do 120°C uz zaštitu od visokih temperatura u vidu osigurača.

  Dizajn, funkcionalnost i efikasnost

  Dizajn koji funkcioniše putem vazdušnog kanala i ventilatora po principu dinamike gasova proizvodi nizak nivo buke - do 34.4dB, a ima visok kapacitet za usis vazduha i visok nivo filtracije - do 488m3/h. lako je Izuzetno lagan Alpha K2 Ultra ima turbinu izuzetno velikog kapaciteta.

   

  Alpha K2 Ultra

  An air purifier that guarantees every clean breath every day

  Did you know that air is one of the three key elements of human survival? We inhale about twenty times a minute, 28,800 times a day and more than 10 million times a year. That is why it is extremely important that the air around us is fresh and clean, so that we and our loved ones can stay healthy.

  Combined for cleaner air

  Alpha K2 Ultra combines powerful functions and six filters to ensure that indoor air quality is always at the highest level.

  Three powerful functions

  1. Filtration of physical pollutants - pollen, dust, smoke and PM2.5 particles
  2. Decomposition of chemical pollutants - formaldehyde, benzene, toluene and TVOC
  3. Destruction of biological pollutants - bacteria, viruses, germs, mold, fungi and mites

  Six+ functions

  1. Primary filter
  2. Cold Catalyst filter
  3. Activated carbon filter in the form of a honeycomb
  4. Antibacterial filter
  5. HEPA filter
  6. Sterilization with ultraviolet light
  7. Ionization purification

  1. Aluminium alloy sieve

  1. Stops larger particles of dust, dandruff, pollen and other pollutants
  2. Multilayer corrugated aluminum mesh with low resistance, large volumes for deposition of absorbed pollutants and long service life
  3. Lightweight, compact structure, easy to install and remove for cleaning
  4. Use compressed air or reusable washing solution
  5. Efficient cooling for extended engine life

  2. Cold Catalyst filter

  No UV light, high temperature or pressure is required for the catalytic decomposition of the absorbed pollutants. Under normal circumstances, it has a catalytic effect for controlling air pollution.
  It decomposes various types of harmful gases, formaldehyde, ammonia, benzene, TVOC, hydrogen sulfide and reacts with oxypen from the air, producing water and carbon dioxide.
  It has a long-lasting effect - it can function for five years without external damage.

  3. Activated carbon filter in the form of a honeycomb

  The filter housing is made of ecological polypropylene with a perforated structure and a network of cells, and the filter itself has a high concentration of activated carbon which, compared to traditional activated carbon filters, has better aerodynamic performance and highly efficient absorption.

  4. Antibacterial cotton sieve

  It is made of non-woven fibers imported from the USA with antibacterial properties, it is resistant to moisture, mold and does not favor the development of bacteria.
  It destroys the cell wall of bacteria and splits their cell membrane without releasing the absorbed material, thus ending the process of their metabolism

  5. HEPA filter

  It filters particles smaller than 20nm including bacterial mold, dust, allergens and some viruses
  For a filtration accuracy of 99.9%, the filter opening is 0.01pm, and this filter performs its function without additional energy at room temperature. The absorption capacity of 0.1 micron particles is up to 99.97% and this filter destroys fungi from grass and has a general inhibitory effect on bacteria.
  Its effect can cover areas from 1.21 to 4.3m2.

  6. Sterilization with ultraviolet light

  At a wavelength of 320-400nm, when the bacterium absorbs UVA light, the DNA of the bacterium is decomposed and its entire biological activity is destroyed.
  The UV lamp sterilizes at a wavelength of 365nm.

  7. Air ionization

  Air ionization works on the principle of generating negative ions: a Voltage of 220V reaches a high frequency through an oscillator circuit creating a DC voltage of 20KV and emitsions in the range of 80-100m.
  lonization removes dust particles and static electricity, increases the supply of oxygen to the brain, improves circulation, metabolism and immunity.


  Control of purification system

   

  Control panel  Intuitive and clear value display, with smart remote control configuration allows control of sterilization, ionization, automatic control, timer, sleep function, device lock and humidification.

  Engine

  The Japanese system of chipu DC motors with a coil of pure copper and low noise can be used for up to 30,000 hours with a rotation speed of up to 950 rpm (+/- 10%). It is resistant to temperatures up to 120°C with protection against high temperatures in the form of a fuse.

  Design, functionality and efficiency

  The design that works through the air duct and the fan on the principle of gas dynamics produces a low noise level - up to 34.4dB, and has a high capacity for air intake and a high level of filtration - up to 488m3/h. Although extremely light, the Alpha K2 Ultra has an extremely large capacity turbine.

  Vezani artikli


  Srodni proizvodi