Alpha K2 One

  Prikaži detaljne specifikacije

   

  Alpha K2 One

  Kompaktni prečišćivač
  vazduha koji odgovara
  potrebama vašeg deteta

  Posvetite se brizi o vazduhu koji udiše vaše dete. Alpha K2 One je uređaj koji će obezbediti sterilizaciju vazduha i eliminaciju zagađivača i alergena. Neka se vaše dete navikne na svež i čist vazduh!

  Uklanja PM2.5 čestice
  Izuzetno tih
  Nizak nivo potrošnje električne
  energije
  Atraktivan i kompaktan dizajn
  Lak za upotrebu

  Opis proizvoda

  Efikasnost bez zauzimanja mnogo prostora

  • Aktivno i brzo prečišćavanje
  • CADR(brzina prečišćavanja vazduha): do 200m³/h
  • Pokrivena površina: od 14 do 24m2
  • Dimenzija: 325x172x510mm

  Nizak nivo buke

  • Prednja rešetka todimenzionalnog dizajna za bolje usisavanje vazduha
  • AC plastični zaptivni motor: nova tehnologija za odvod vazduha smanjuje .produvavanje"

  Multi-control
  sistem upravljanja

  • Upravljanje dodirom na panelu
  • Daljinski upravljač
  • Upravljanje aplikacijom (opciono)

  Prečišćavanje u nekoliko faza

  • Primarni filter je periv i za višekratnu upotrebu
  • Visokoefikasna apsorpcija aktivnim ugljem
  • Izuzetno otporan i efikasan HEPA filter
  • Prečišćavanje jonizovanjem vazduha (opciono)

  Pametan nadzor

  • Infracrveni senzor za PM2.5 čestice
  • Senzor neprijatnih mirisa (opciono)
  • Podsetnik za zamenu filtera
  • Prikaz nivoa PM2.5 čestica

  Zagarantovana sigurnost

  • Zaključavanje uređaja od neželjenih i slučajnih promena u podešavanjima
  • Kučište od ABS-a (izdržljive termoplastike)
  • Netoksičan i bezopasan
   

  Čisto i belo -

  dizajn uredaja u boji oblaka
  lako se uklapa u dečje sobe

  Snažno prečišćavanje vazduha

  Alpha K2 One je uređaj koji efikasno uklanja PM2.5 čestice, a za sat vremena može da prečisti 200 kubnih metara vazduha.

  Ovaj prečišćivač vazduha ima tri efikasna filtera - primarni filter, filter sa aktivnim ugljem i HEPA filter, pa garantuje čistiji vazduh na više nivoa i oslobađanje od različitih alergena i zagađivača. Filtracija vazuha putem ovih filtera unosi potpuno svež i čist vazduh u sobu vašeg deteta i poboljšava sveukupan kvalitet života. Osim PM2.5 čestica, Alpha K2 One uklanja i prašinu, grinje, polen, bakterije, neprijatne mirise, čestice čadi, duvanski dim koji posredno ulazi u prostoriju i druge zagađivače.

  Laka sterilizacija vazduha u tri faze

  1. Primarni rešetkasti filter zaustavlja veće čestice prašine, peruti i vlasi, polen i druge zagađivače. Periv je i može se iznova koristiti. Ima veliki kapacitet zadržavanja uklonjenih zagađivača i dug vek trajanja. Napravljen je od plastike, pa je lagan, kompaktan, lako se uklanja i ponovo postavlja prilikom čišćenja. Najbolje se čisti kompresovanim vazduhom ili rastvorom sredstva za pranje. Efikasno raspoređuje toplotu, što garantuje dug radni vek motora.

  2. Filter sa aktivnim ugljem u obliku pčelinjeg saća napravljen je od ekološkog materijala sa mrežicom i visokom koncentracijom aktivnog uglja. U poredenju sa drugim filterima sa aktivnim ugljem ima bolje aerodinamične performanse i visoku apsorpciju štetnih čestica. Uklanja formaldehid, PM2.5 čestice, različite štetne gasove, neprijatne mirise i ne ispušta nikakve druge zagađivače vazduha.

  3. Visokoefikasan HEPA filter napravljen je od inovativnog materijala koji prečišćava - topivih vlakana obloženih ekološkim polipropilenom. Na sobnoj temperaturi može efikasno ukloniti prašinu i druge čestice bez dodatnih izvora energije. Ovaj filter je najefikasniji u eliminisanju zagađivača kao što su bud, dim, prašina, alergeni, bakterije i virusi. On uklanja čestice prečnika većeg od 0.3 mikrona i međunarodno je priznat kao visokoefikasan filter.

   

  4 brzine rada,
  ali tih poput šapata


  Alpha K2 One može automatski smanjiti brzinu ventilatora, redukovati nivo buke i potpuno nečujan, pa neće narušiti slate snove vašeg deteta. Brzine ventilatora se mogu prilagođavati, dajući osećaj baš kakav tražite - od prirodnog vetra do jedva osetnog povetarca. Ovaj uređaj produkuje buku između 18.8 i 57dB

  Prečišćavanje uz tajmer


  Ovaj prečišćivač vazduha vam isporučuje čist i svež vazduh, kada god to poželite - kada je uključen, možete ga podesiti da radi sat vremena. dva, četiri, nakon čega će se automatski isključiti.

  Pametan nadzor PM2.5 čestica

  Senzor koristi infracrveno svetlo što ga čini isplativim, ima stabilne performanse, dug vek trajanja i lak je za čišćenje. Detektovanjem intenziteta reflektovanog svetla određuje se koncentracija zagađivača u vazduhu i ispisuje se nivo njihovog prisustva na panelu. Panel ima brz odziv, izuzetno je precizan i štedi energiju, uz širok raspon merljivosti zagađivača.


  Multifunkcionalni
  panel na dodir

   

  Indikator kvaliteta vazduha direktno prikazuje nivo kvaliteta vazduha  Kada se aktivira ova funkcija, zasvetle indikator iznad dugmeta na ekranu i odgovarajuća ikonica. Ekran vam daje jasan prikaz kvaliteta vazduha, pregledan je i lak za korišćenje. Ambijentalno svetlo prikazuje kvalitet vazduha u tri boje

   

  Ostale funkcije Alpha K2 One prečišćivača vazduha

  Podsetnik za zamenu filtera

  Kada se aktivira ova funkcija, zasvetle indikator iznad dugmeta na ekranu. Podestnik je podešen da vas obavesti o vremenu za promenu filtera nakon 1.500 radnih sati.

  Nakon što je prečišćivač vazduha radio 1.500 sati. Nakon što je pročišćivač vazduha radio 1.500 sati, zasvetleće lampica na ekranu koja vas obaveštava da je vreme za promenu filtera. Kada zamenite filter, pritisnite i držite dugme za resetovanje 5 sekundi, kako biste promenili podešavanja ovog podsetnika i ponovo pokrenuli odbrojavanje radnih sati.

  Bezbednost na prvom mestu

  Kada je opcija za zaključavanje uređaja uključena i svi tasteri će biti zaključani, pa ni vi ni vaše dete nećete slučajno isključiti uređaj ili promeniti podešavanja.

  Kućište uređaja je napravljeno od izdržljive i ekološke termoplastike, uređaj ne sadrži toksične ili druge štetne materije i ne ispušta u vazduh sekundarne zagađivače. Nema opasnosti od ozona ili zagađenja radijacijom.

   

  Alpha K2 One

  A compact air purifier
  that meets the needs
  of your child

  Take care of the air your child breaths. Alpha K2 One is a device that will provide air sterilization and eliminaton of pollutants and allergens. Let your child get used to the fresh and clean air!


  Removes
  PM2.5 particles

  Extremely
  quiet

  Low level of power
  consumption

  Attractive and
  compact design

  Easy to use

  Product description

  Efficiency without taking up
  much space

  • Active and fast purification
  • CADR(air purification speed): up to 200m³/h
  • Covered area: from 14 to 24m2
  • Dimensions: 325x172x510mm

  Low noise level

  • Front grille of three-dimensional design for better air intake
  • AC plastic sealing motor: new exhaust
   technology reduces blowing

  Multi-control
  management system

  • Panel touch control
  • Remote Control

  Purification in several
  stages

  • The primary filter is washable and reusable
  • Highly efficient absorption based on activated carbon
  • Extremely resistant and efficient HEPA filter

  Smart survelliance

  • Infrared sensor for PM2.5 particles
  • Odor sensor (optional)
  • Filter replacement reminder
  • Display of PM2.5 particle levels

  Guaranteed security

  • Child lock
  • ABS housing (durable thermoplastic)
  • Non-toxic and harmless
   

  Pure and white -

  The design of the cloud-colored
  device easily fits into children's rooms

  Powerful air purification

  Alpha K2 One is a device that efficiently removes PM2.5 particles, and can purify 200 cubic meters of air in a hour.

  This is air purifer has three effective filters - primary filter, activated carbon filter and HEPA filter, so it guarantees cleaner air on several levels and eliminates various allergens and pollutants from air. Air filtration through these filters brings completely fresh and clean air into your child's room and improves the overall of life.

  In addition to PM2.5 particles, Alpha K2 One also removes dust, mites, pollen, bacteria, unpleasant odors, soot particles, tobacoo smoke that indirectly enters the room and other pollutants.

  Easy air sterilization in three phases

  1. The primary grating filter stops larger dust particles, dandruff and hair, pollen and other contaminants. It is washable and reusable. It has a large capacity to retain contaminants and a long service life. It is made of plastic, so it is light, compact, easy to remove for cleaning and re-installed after cleaning. It is best cleaned with compressed air or detergent solution. It distributes heat efficently, which guarantees a long engine life.

  2. The filter with activated carbon in the form of a honeycomb is made of ecomaterial with a mesh and a high concentration of activated carbon. Compared to other activated carbon filters, it has better aerodynamic performance and high absorption of harmful particles. Remove formaldehyde, PM2.5 particles, various harmful gases, unpleasant odors and does not emit any other air pollutants.

  3. Highly efficient HEPA filter is made of innovative purifying material - melt fibers coated with environmentally friendly polypropylene. At room temperature, it can effectively remove dust and other particles without additional energy sources. The filter is most effective n eliminating pollutants such as mold, smoke, dust , allergens, bacteria and viruses. It removes particles larger than 0.3 microns in diameter and is interantionally recognized as a highly efficient filter.

   

  4 speeds of operation,
  but quiet as a whisper


  Alpha K2 One can automatically reduce the fan speed, reduce the noise level and be completely silent, so it will not disturb your child's sweet dreams. Fan speeds can be adjusted, giving the feeling you are looking for - from a natural wind to a soft breeze. This device produces noise between 18.8 and 57 dB

  Timer purification


  This air purifier delivers clean and fresh air whenever you want - when it's on, you can set it to run for an hour,two,four or eight hours, after which it will turn off automatically.

  Smart monitoring of PM2.5 particles

  The sensor uses infrared light which makes it cost-effective, has stable performance, long life and is easy to clean. By detecting the intensity of the reflected light, the concentration of pollutants in the air is determinated and the level of their presence on the panel is presented. The panel has high response rate, is extemely precise and saves energy, with a wide range of pollutant measurability.


  Multifunctional
  touch panel

   

  Air quality indicator - directly shows the air quality level  When this function is activated, the indicator above the button on the screen and the corresponding icon light up. The screen gives you a clear view of air quality, and is easy to use. Ambient light shows air quality in three colors:

   

  Other functions of the Alpha K2 One air purifier

  Filter replacement reminder

  The reminder is set to notify you of the time to change the filter after 1.500 operating hours.

  After your air purifier has worked 1.500 hours, a light on the screen lights up to let you know it's time to change the filter. After replacing the filter, press and hold the reset button for 5 seconds to change the settings of this reminder and restart the countdown.

  Saferty first

  When the child lock is on all keys are locked, neither you nor your child will accidentally turn off the device or change the settings

  The housing of the device is made of durable and ecological thermoplastic, the device does not contain toxic or other harmful substances and does not release secondary pollutants into the air. There is no ozone hazard or radiation pollution.

  Vezani artikli


  Srodni proizvodi